Adatkezelési tájékoztató

 

Beautywood Kft., székhely: 2161 Csomád, Napsugár utca 21., adószám: 11721105-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-134227, képviseletre jogosult: Rákosné Rácz Anita Erzsébet, képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (a továbbiakban: Társaság)

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A jogszabályi kötelezettséget a Társaság jelen tájékoztatóval teljesíti.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

 

 1. Adatkezelő, az adatkezelő képviselője és a személyes adatok címzettjei

 

(1)  Az adatkezelő a Társaság.

 

Rákosné Rácz Anita Erzsébet ügyvezető, 2161 Csomád, Napsugár utca 21., telefon: +36 70 618 9423, e-mail: info@beautywood.hu.

 

(3) A személyes adatok címzettjei

 

 1. Általános, bármely jogcímen kezelt adat kezelésére kiterjedő jogkörrel rendelkező címzettek:

 

 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelést végző címzettek:

 

 1. Munkaviszonyon alapuló adatkezelést végző címzettek:

adatfeldolgozók.

 

 1. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelést végző címzettek:

 

 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelést végző címzettek:

 

 1. Kötelező adatkezelést végző címzettek:

 

 1. Adatfeldolgozó

 

(1)  Ha az adatkezelést a Társaság nevében más végzi, a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

 1. a) könyvelő: Á.B.V. Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Számviteli Kft., 1106 Budapest, Juhász utca 25-27., Turócziné Bálint Gabriella, +36 30 231 2542.
 2. b) informatikus: Zen Cloud Media Kft., Bolgár Tibor, +36 70 632 1337, NettesztInformatikai Kft., Varga Zsolt, +36 1 445 0999, YSOLUTIONS PRG Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Tóth Gábor +36 70 317 0069.
 3. c) futár: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. telefon: (+36 29) 88 66 70, fax: (+36 29) 88 66 10, e-mail: info@gls-hungary.com.

 

 

 1. a munkaviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok közül (könyvelő):

 

 1. hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (informatikus):

 

 1. a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (informatikus):

 

 1. a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (futár):

 

 

 1. jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (könyvelő):

 

III. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés:

 

(1)  Azon személyes adatok esetén, amelyek kezelése nem feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges. A Társaság által nyújtott szolgáltatás magasabb színvonalon történő nyújtásához szükség lehet az érintett bizonyos személyes adatainak kezelésére, amely személyes adatok az I. Fejezet II. cikk (3) bekezdése szerinti különleges kategóriába esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.

 

 

(3)  A Társaság honlapján az adatkezeléshez való hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, ilyen aktív magatartás lehet bármely olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott ügyben egyértelműen jelzi az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adatainak kezeléséhez.

 

(4)  Azérintetthozzájárulása a konkrét üggyel kapcsolatos adatkezelési tevékenységre terjed ki, ha az adatkezelés több ügyet érint, akkor a Társaság az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkéri a hozzájárulást.

 

 

 

 

 

 

 

 1. az érintettel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig,
 3. jelen cikk (7) bekezdésében foglalt adatkezelés esetén a jogi kötelezettségek teljesítéséig, vagy a jogos érdekek érvényesítéséig.

 

 

 1. név,
 2. telefonszám,
 3. e-mail cím.

 

 

 

 1. Munkaviszonyon alapuló adatkezelés:

 

 

 

 

 

A jelentkezés (pályázat) és az ahhoz kapcsolódó adat kizárólag az érintett érdekében, az esetleges jövőbeli alkalmazás céljából, az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával őrizhető meg.

 

 

 1. név,
 2. lakcím,
 3. anyja neve,
 4. születési hely, idő,
 5. személyigazolvány szám,
 6. TAJ szám,
 7. adóazonosító jel,
 8. bankszámlaszám,
 9. egészségügyi alkalmassági adatok,
 10. iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.

 

(7)  Az adatkezelés jogalapja:

 

 1. az adatkezelés a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljábólszükséges (szerződés teljesítése);
 2. az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (statisztikai, adózási és számviteli kötelezettségek);
 3. az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (alkalmassági vizsgálat, beléptetőrendszer, munkahelyi kamera rendszer használata)
 4. kivételesen, alapvetően az érintett érdekében az érintett hozzájárulásával (felvételi eljárás, szociális-jóléti juttatások biztosításához szükséges adatok).

 

(8)A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

 1. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés:

 

 

 

 1. név,
 2. lakcím.

 

 

 

 1. A Társaság honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés (cookie-k)

 

(1) A cookie-k – magyar nevükön sütik –kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés sorána webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez el. A cookie nem tartalmaz személyes információkat, ésönmagában nem képes a felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére alkalmas. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett engedélyével lehet elhelyezni. A honlap használ ideiglenes cookie-t, amely a honlap bezárása után megszűnik,illetve állandó cookie-t, amely a felhasználó általi törlésig a számítógépen marad. Bizonyos cookie-k nélkülözhetetlenek a honlap használatához, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény javítását szolgálják.

 

 

 

 

 

 1. felhasználó által használt IP cím,
 2. böngésző típusa,
 3. operációs rendszer jellemzői,
 4. böngészés időpontja,
 5. a honlapon végzett tevékenység.

 

 

 1. hu:
 1. hu:
 1. hu:

 

 

 

 1. honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k: a munkamenet végéig, illetve a böngésző bezárásáig,
 2. felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

a felhasználó böngésző eszközén a felhasználó által a böngészési előzmények törléséig.

 

VII. A Társaság hírlevél szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés

 

(1) A honlapon a felhasználóknak lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a hírlevél küldéséhez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásravonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

 

 

 

 1. felhasználó teljes neve,
 2. felhasználó e-mail címe.

 

 

 

 

 1. a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

VIII. A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

 

(1) A Társaság a programjainak és szolgáltatásainak ismertetésére Facebook oldalt tart fenn. A Társaság Facebook oldalán található posztokhoz történő hozzászólás nem minősül a Társaság felé formális megkeresésnek.

 

 

 

 

(5) A Társaság Facebook oldalántörténő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésre a jelen Fejezet VIII. cikkében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

 

 1. A Társaság honlapján történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

(1) A honlapon a felhasználóknak lehetősége van regisztrációra, amihez szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásravonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

 

 

 

 1. felhasználó e-mail címe,
 2. jelszó.

 

 

a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól.

 

(5) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

(6) Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. a regisztráció szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 1. A Társaság webáruházához kapcsolódó adatkezelés

 

 

 

 

 1. teljes név,
 2. lakcím,
 3. telefonszám,
 4. e-mail cím,
 5. online azonosító.

 

 

 

 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés:

 

 

 

 1. a) név,
 2. b) lakcím.

 

 

 

XII. Kötelező adatkezelés:

 

 

 

 

XIII. Adatvédelem

 

(1)  A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

 

 

 

 

 

 

(7)  A Társaság által papíralapon kezelt adatok a Társaság székhelyén, zárható szekrényben kerülnek tárolásra.

 

 1. Az érintett jogai

 

 1. Átláthatóság és intézkedések

 

(1)  A Társaság vállalja, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az érintett választása szerint írásban vagy elektronikus úton adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

(2)  A Társaság elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az 1. Fejezet II/5. b) pontban említett esetekben a Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

(3)  A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 

 

 

(7)  Az érintett részére a következő szakasz alapján nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.

 

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

(1)  Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét, ill. tájékoztatja az alábbiakról:

 

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 7. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz;
 8. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 9. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 10. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és az 1. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 

(2)  Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 

 1. az (1) bekezdés a)-i) és k) pontjaiban felsoroltak;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

A Társaság a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 

Ha a Társaság a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben

 

III. Az érintett hozzáférési joga

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

(2)  A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

(3)  A (2) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az 1. Fejezet II. cikk (3) bekezdés a) pontjában említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)  Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 

VII. Tájékoztatás helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fentiek szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

 

VIII. Az adathordozhatósághoz való jog

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az 1. fejezet II. cikk (2) bekezdés a) pontja vagy az 1. fejezet II. cikk (4) bekezdése szerinti hozzájáruláson, vagy az 1. fejezet II. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 

 

(4)  Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen – ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is –, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 

 

(5)  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

(1)  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 

 

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

(4)  Ha a Társaság még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 

 

XII. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)  A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

(2)  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

XIII. Az érintettek képviselete

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint – ha a tagállam joga ezt lehetővé teszi – a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

 

(2)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az adott tagállamban az e cikk (1) bekezdésében említett bármely szerv, szervezet vagy egyesület – az érintettől kapott megbízástól függetlenül – jogosult legyen arra, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, valamint hogy gyakorolja a fent említett jogokat, ha megítélése szerint az érintett személyes adatainak kezelése következtében megsértették az érintett e rendelet szerinti jogait.

 

XIV. A kártérítéshez való jog és a felelősség

 

(1)  Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 

(2)  Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

(3)  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2) bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

(4)  Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

(5)  Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

 

(6)  A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a XI. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

 

Beautywood Kft.

Rákosné Rácz Anita Erzsébet

                                                                                               ügyvezető